همه چیز در مورد تیلور سویفت

Mine

 

You were in college working part time waitin’ tables
تو توی کالج درس می خوندی یه کار نیمه وقت تو یه کافی شاپ داشتی

Left a small town, never looked back
یه دهکده ی کوچیک رو ترک کردم و هرگز پشت سرمو نگاه نکردم

I was a flight risk with a fear of fallin’
من ریسک پرواز داشتم با ترس سقوط

Wondering why we bother with love if it never lasts
از خودم می پرسم چرا نگران عشقمون هستیم اگر هیچ وقت به پایان نمی رسه


Say, can you believe it?
بگو می تونی اینو باور کنی

As we’re lying on the couch
وقتی که رو یه نیمکت دراز کشیدیدم

The moment, I can see it.
در یه لحظه من می تونم ببینمش

Yes, yes, I can see it now
بله...بله من الان می تونم ببینمش


Do you remember, we were sitting there, by the water
یادت میاد؟ما اونجا کنار اب نشسته بودیم

You put your arm around me for the first time
تو دستاتو برای اولین بار دور گردنم حلقه کردی

You made a rebel of a careless man’s careful daughter
تو یه شورش در دختر یه مرد بی حواس ایجاد کردی

You are the best thing that’s ever been mine
تو بهترین چیزی بودی که من تا حالا داشتم


Flash forward and we’re taking on the world together
برو به اینده و ما با هم دنیا رو تسخیر می کنیم

And there’s a drawer of my things at your place
و تو یه کشو از وسایل من تو خونه ات داری

You learn my secrets and you figure out why I’m guarded
تو راز های میدونی تو میفهمی چرا من گارد گرفتم

You say we’ll never make my parent’s mistakes
تو می گی هیچ وقت اشتباهات پدر و مادرم رو نمی کنم


But we got bills to pay
اما ما مالیات عشقمون رو دادیم

We got nothing figured out
ما هیچ چیزی نداریم که در موردش فکر کنیم

When it was hard to take
وقتی که انتخاب کردن سخت بود

Yes, yes, I thought about
بله...بله!من در موردش فکر کرده بودم


Do you remember, we were sitting there, by the water
یادت میاد؟ما اونجا کنار اب نشستیم

You put your arm around me for the first time
تو دستاتو برای اولین بار دور گردنم حلقه کردی

You made a rebel of a careless man’s careful daughter
تو یه شورش در دختر یه مرد بی حواس ایجاد کردی

You are the best thing that’s ever been mine
تو بهترین چیزی بودی که من تا حالا داشتم


Do you remember all the city lights on the water?
یادت میاد؟ما اونجا کنار اب نشستیم

You saw me start to believe for the first time
تو منو دیدی و برای اولین بار اور کردی

You made a rebel of a careless man’s careful daughter
تو یه شورش در دختر یه مرد بی حواس ایجاد کردی

You are the best thing that’s ever been mine
تو بهترین چیزی بودی که من تا حالا داشتم

Oh, oh, oh

And I remember that fight
و من اون دعوا رو یادم میاد

Two-thirty AM
دو و سی دقیقه ی نیمه شب

Yes, everything was slipping right out of our hands
بله همه چیز از دستمون ممی رفت

I ran out crying and you followed me out into the street
من با گریه دویدم بیرون و تو تا خیابون منو تعقیب کردی

Braced myself for the goodbye
خودمو محکم کردم برای خداحافظی


‘cause that’s all I’ve ever known
برای اینکه هر چیزی که شناختم

And you took me by surprise
و تو متعجب منو گرفتی

You said "I’ll never leave you alone"
و گفتی:هیچوقت تنهات نمی ذارم


You said I remember how we felt sitting by the water
تو گفتی:من یادم میاد کنار اب نشسته بودیم

And every time I look at you, it’s like the first time
هر وقت که تو رو نگاه می کردم انگار اولین باره که می بینمت

I fell in love with a careless man’s careful daughter
من عاشق دختر یه مرد بی حواس شدم

She is the best thing that’s ever been mine
اون (منظورش تیلره) بهترین چیزیه که من تا حالا داشتم


You made a rebel of a careless man’s careful daughter
تو یه شورش در دختر یه مرد بی حواس ایجاد کردی

You are the best thing that’s ever been mine
تو بهترین چیزی بودی که تا حالا داشتم

Do you believe it?
باور می کنی؟

Going to make it now
پس همین حالا شروع کن

I can see it
من می تونم ببینمش

I can see it now
من الان می تونم ببینمش

 

 Sparks fly


The way you move is like a full on rainstorm
And I'm a house of cards
You're the kind of reckless
That should send me runnin'
But I kinda know that I won't get far
And you stood there in front of me
Just close enough to touch
Close enough to hope you couldn't see
What I was thinking of

Drop everything now
Meet me in the pouring rain
Kiss me on the sidewalk
Take away the pain
'cause I see sparks fly whenever you smile
Get me with those green eyes, baby, as the lights go down
Give me something that'll haunt me when you're not around
'cause I see sparks fly whenever you smile

My mind forgets to remind me
You're a bad idea
You touch me once and it's really something,
You find I'm even better than you imagined I would be.
I'm on my guard for the rest of the world
But with you I know it's no good
And I could wait patiently but I really wish you would...

Drop everything now
Meet me in the pouring rain
Kiss me on the sidewalk
Take away the pain
'cause I see sparks fly whenever you smile
Get me with those green eyes, baby, as the lights go down
Give me something that'll haunt me when you're not around
'cause I see sparks fly whenever you smile

I run my fingers through your hair and watch the lights go wild.
Just keep on keeping your eyes on me, it's just wrong enough to make it feel right.
Lead me up the staircase
Won't you whisper soft and slow?
I'm captivated by you, baby, like a firework show.

Drop everything now,
Meet me in the pouring rain,
Kiss me on the sidewalk,
Take away the pain
'cause I see sparks fly whenever you smile.
Get me with those green eyes, baby, as the lights go down
Give me something that'll haunt me when you're not around
'cause I see sparks fly whenever you smile

The sparks fly...
Oh, baby, smile...
The sparks fly

Back to december

I'm so glad you made time to see me.
خیلی خوشحالم تو یه وقتی گذاشتی تا منو ببینی
How's life, tell me how's your family?
زندگی چه طوره؟بگو خانواده ات چطورن؟
I haven't seen them in a while.
چند وقتیه که ندیدمشون
You've been good, busier then ever.
تو خوب شده بودی از همیشه پر مشغله تر بودی
Small talk, work and the weather
در مورد کار و هوا حرف میزنی
Your guard is up and I know why.
تو کلاس میذاری و من می دونم چرا این کار رو می کنی


Cause the last time you saw me
به خاطر اینکه اخرین باری که منو دیدی
Is still burned in the back of your mind.
من هنوز تو خاطرات قبلیت می سوختم
You gave me roses and I left them there to die.
به من دسته گل رز دادی اما من اونا رو همونجا گذاشتم تا بمیرن


So this is me swallowing my pride,
اما این منم غرورمو کنار گذاشتم
Standing in front of you saying I'm sorry for that night,
رو به روی تو واستادم می گم برای اون شب متاسفم
And I go back to December all the time.
و من همیشه به دسامبر بر می گردم
Turns out freedom aint nothing but missing you,
ازادی عوض شده هیچی نیست جز دلتنگی تو
Wishing that I realized what I had when you were mine.
کاش وقتی مال من بودی می فهمیدم دارم چه کار می کنم
I'd go back to December, turn around and make it all right.
من دوست دارم به دسامبر برگردم برگردمو همه چیزو درست کنم
I go back to December all the time.
من همیشه به دسامبر بر می گردم


These days I haven't been sleeping
تو این روزا نخوابیدم
Staying up playing back myself leaving,
بیدار موندم و به گذشته بر می گردم
When your birthday passed and I didn't call.
وقتی که روز تولدت گذشت و من بهت زنگ نزدم
And I think about summer, all the beautiful times
و من به تابستون فکر می کنم همه ی اون ساعتای زیبا
I watched you laughing from the passenger side
من تو رو از قسمت مسافرا میدیدم که داری می خندی
Realized that I loved you in the fall.
فهمیدم که من تو رو از پاییز تا حالا دوست دارم


Then the cold came, the dark days when fear crept into my mind.
وقتی ترس به ذهن من خزید روزای سرد و تاریک اومدن
You gave me all your love and all I gave you was goodbye.
تو همه ی عشقتو به من دادی و من فقط یه خداحافظی بهت دادم


So this is me swallowing my pride,
اما این منم غرورمو کنار گذاشتم
Standing in front of you saying I'm sorry for that night.
رو به روی تو واستادم می گم برای اون شب متاسفم
And I go back to December all the time.
و من همیشه به دسامبر بر می گردم
Turns out freedom aint nothing but missing you,
ازادی عوض شده هیچی نیست جز دلتنگی تو
Wishing that I realized what I had when you were mine.
کاش وقتی مال من بودی می فهمیدم دارم چه کار می کنم
I'd go back to December turn around and change my own mind.
من دوست دارم به دسامبر برگردم برگردمو نظرمو عوض کنم
I go back to December all the time
من همیشه به دسامبر بر می گردم


I miss your tan skin, your sweet smile, so good to me, so right,
دلم واسه پوست برنزه ات تنگ شده لبخند شیرینت تو خیلی واسه من خوبی خیلی خوب
And how you held me in your arms that September night,
و اون شب توی سپتامبر که تو منو تو اغوشت گرفتی
The first time you ever saw me cry.
اولین باری که گریه مو دیدی


Maybe this is wishful thinking,
شاید این وهمه که فکر کنم
Probably mindless dreaming
شاید ساده لوحانه باشه که رویا پردازی کنم
If we loved again I swear I'd love you right.
اگه باز عاشق هم باشیم قسم می خورم صادقانه دوستت داشته باشم


I'd go back in time and change it but I can't
دوست دارم برگردمو همه چیز رو درست کنم اما نمی تونم
So if the chain is on your door, I understand.
واسه همین اگه با زنجیر در (قلبتو) قفل کردی درک می کنم


But this is me swallowing my pride,
اما این منم غرورمو کنار گذاشتم
Standing in front of you saying I'm sorry for that night,
رو به روی تو واستادم می گم برای اون شب متاسفم
And I go back to December.
و من همیشه به دسامبر بر می گردم
Turns out freedom aint nothing but missing you,
ازادی عوض شده هیچی نیست جز دلتنگی تو
Wishing that I realized what I had when you were mine.
کاش وقتی مال من بودی می فهمیدم دارم چه کار می کنم
I'd go back to December turn around and make it alright.
من دوست دارم به دسامبر برگردم برگردمو همه چیزو درست کنم
I'd go back to December turn around and change my own mind.
من دوست دارم به دسامبر برگردم برگردمو نظرمو عوض کنم


I go back to December all the time.
همیشه دوست دارم به دسامبر برگردم
All the time

همیشه

 

Speak now


I am not the kind of girl
من از اون دخترا نیستم که
Who should be rudely barging in on a white veil occasion
با پر رویی به تور سفیدش بنازه
But you are not the kind of boy
 تو هم از اون پسرا نیستی که
Who should be marrying the wrong girl
با یه دختر بد ازدواج کنه


I sneak in and see your friends, and her snotty little family
من یواشکی میام تا دوستاتو ببینم و خانواده ی تنفر انگیز اونو
All dressed in pastel
همه لباسای کمرنگ پوشیدن
And she is yelling at a bridesmaid, somewhere back inside a room
و اون داره تویه اتاق سر یکی از ندیمه های عروس داد می کشه
Wearing a gown shaped like a pastry
یه لباس بلند پوشیده که مثل کیک می مونه


This is surely not what you thought it would be
این حتما چیزی نیست که تو می خوای
I lose myself in a daydream where I stand and say
من خودمو تو یه رویا گم کردم جایی که واستاده بودمو می گفتم

[Chorus:]

Don’t say yes, run away now
قبول نکن...همین الان فرار کن
I’ll meet you when you’re out of the church at the backdoor
من تو رو وقتی بیرون از کلیسایی کنار در پشتی ملاقات می کنم
Don’t wait or say a single vow
صبر نکن تا حتی یه حرف کوچیک بزنی
You need to hear me out and they said speak now
تو می خوای صدای منو بشنوی وقتی که اونا بهم می گن بگو(بله ی عروسی رو می گه)و


Fun gestures are exchanged
حالتای خنده دار عوض میشن
And the organ starts to play a song that sounds like a death march
و نوازنده اهنگی رو میزنه که شبیه راه پیمایی مرگه
And I am hiding in the curtains
و من پشت پرده قایم شدم
It seems that I was uninvited by your lovely bride-to-be
به نظر میاد من توسط عروس دوست داشتنی تو دعوت نشده بودم


She floats down the aisle like a pageant queen
اون مثل یه شاهزاده ی با شکوه از راهرو میاد
But I know you wish it was me, you wish it was me
اما من می دونم تو ارزو می کنی اون من باشم من باشم
Don’t you?
نمی خوای؟

[Chorus]

Don’t say yes, run away now
قبول نکن...همین الان فرار کن
I’ll meet you when you’re out of the church at the backdoor
من تو رو وقتی بیرون از کلیسایی کنار در پشتی ملاقات می کنم
Don’t wait or say a single vow
صبر نکن تا حتی یه حرف کوچیک بزنی
You need to hear me out and they said speak now
تو می خوای صدای منو بشنوی وقتی که اونا بهم می گن بگو(بله ی عروسی رو می گه)و

Ooh, la la
Ooh, ooh

I hear the preacher say speak now or forever hold your peace
من میشنوم کشیش میگه بگو...یا برای همیشه ارامش خودتو حفظ کن
There’s the silence, there’s my last chance
سکوت برقراره این اخرین شانس منه
I stand up with shaking hands, all eyes on me
من با دستای لرزون واستادم همه ی چشما به منه
Horrified looks from everyone in the room
می ترسم به اتاق نگاه کنم
But I’m only looking at you
اما فقط به تو نگاه می کنم


I am not the kind of girl
من از اون دخترا نیستم که
Who should be rudely barging in on a white veil occasion
با پر رویی به تور سفیدش بنازه
But you are not the kind of boy
تو هم از اون پسرا نیستی که
Who should be marrying the wrong girl
با یه دختر بد ازدواج کنه

[Chorus]

And you say lets run away now
و تو گفتی که می خوای بری
I’ll meet when I’m out of my tux at the backdoor
و(از اینجا به بعد پسره می گه)من تو رو کنار در پشتی کلیسا بدون لباسای رسمیم ملاقات می کنم
Baby I didn’t say my vows, so glad you were around
عزیزم من هیچی نگفتم خیلی خوشحالم تو این اطراف بودی
When they said ‘Speak now’

وقتی که اونا گفتن الان بگو!

 

منبع:www.gooogooolia.blogfa.com 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مرداد 1391ساعت 21:58  توسط آیلین  | 

salaaaam,khobiin

bebakhshid nemitonm up konm darsa nemizare

emtehanat shoro shode

omadam begam ta 22 nisam

movazebe khodeton bashin

bye bye

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم خرداد 1391ساعت 16:41  توسط آیلین  | 

تیلور سویفت و 10 نکته عجیب

لیست ده تایی زیر را بخوانید و خودتان را تست کنید تا ببینید اطلاعاتتان درمورد این خواننده ۲۱ ساله چقدر درست است!
 ۱٫ رکورد شکن- آلبوم جدید تیلور سوئیفت، اکنون سخن بگو، رکورد شکست. در همان هفته اول ورود به بازار  بیش از یک میلیون نسخه از این آلبوم فروخته شد. در ۲۰۰۹ نیز سوئیفت در ۲۰۰ آهنگ پرفروش برتر ۱۹ ساله‌ها، پرفروش ترین آلبوم را داشت.
۲٫ هنر در خانواده آنها جنبه ارثی دارد. با استناد به سایت TVGuide.com، مادربزرگ سوئیفت خواننده حرفه ای اپرا بوده است.

۳٫ رازهای فریبندگی
- این خواننده جذاب برای مجله Glamour دو چیزی که باعث می‌شود احساس جذاب بودن بکند را فاش کرد: یکی استفاده از سایه لب تیره و دیگری پوشیدن کفش‌های مناسب و راحت!
۴٫ کارهای خیرخواهانه- سوئیفت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ دلار برای کمک به قربانیان سیل در نشمیل و دیگر مناطقی که در اثر سیل زیر آب رفتند خرج کرد. در کریسمس گذشته نیز ۲۵۰٫۰۰۰ دلار وقف مدارسی کرد که در آنها درس خوانده بود یا درگذشته در آنجا کار کرده بود.

۵٫ جوایز مهم-
 درمیان جوایز زیادی که در کارنامه هنری سوئیفت به چشم می‌خورد، مهم ترینشان جایزه گرمی ‌بود که او در ژانویه گذشته به خاطر ترانه «اسب سفید» که بهترین ترانه کشور شد از آن خود کرد.
۶٫ طرفداران معروف- در برنامه جوایز موزیک ویدئوی سال ۲۰۰۹، ‌جانت جکسون برای او دسته گلی فرستاد. رایان سکرست از او خواست که نوشته روی کارت گل‌ها را بخواند. تیلور خودش سریع نوشته‌ها را خواند و از رایان خواست که این نوشته شخصی باقی بماند و فقط گفت که متن کارت خیلی خیلی زیبا بوده است.

۷٫ برنده بزرگ-
 در سال ۲۰۰۹ سوئیفت جوان ترین فردی بود که تابحال جایزه سال سرگرمی‌ساز را در جوایز موسیقی کشور برده بود.
۸٫ در سال ۲۰۰۹ او طلاها و لباس رقص شوی Jessica McClintock را به مجله Hearst بخشید.

۹٫ قرارهای رویایی-
 در دسامبر ۲۰۰۸ او در مجله مدلش اقرار کرد که با «چیس کراوفور» دوست است. از آن زمان تا بحال او روابط عاشقانه اش را گزارش کرده است که اخیرا هم این فرد خوش شانس کسی نبوده جز جیک جیننهال!
۱۰٫ آرزوهای دیگر: سوئیف گفته است که اگر دنبال کار موسیقی نمی‌رفت دوست داشت کارآگاه باشد. او سال ۲۰۰۹ در یک اپیزود از « CSI: تحقیقات صحنه جنایی» ظاهر شد. او در این فیلم نقش نوجوانی را بازی می‌کرد که پدر و مادرش صاحب هتلی بودند و در هتلشان یک سری قتل‌های زنجیره‌ای به وقوع می‌پیوست.


 منبع:www.teylorswift.mihanblog.com

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت 1391ساعت 0:5  توسط آیلین  | 

taylor swift wallpapers
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391ساعت 0:15  توسط آیلین  | 

بیوگرافی تیلور سوئیفت

تیلور آلیسون سوئیفت (به انگلیسی: Taylor Alison Swift) (زادهٔ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۹)، خوانندهٔ کانتری/پاپ و ترانه‌سرای آمریکایی است.

در سال ۲۰۰۶او نخستین آهنگش بنام «تیم مک‌گراو، را روانهٔ بازار کرد. در اکتبر ۲۰۰۶ او نخستین آلبومش را که نام خودش را برای آن انتخاب کرده بود منتشر کرد که ۵ آهنگ آن آلبوم در جدول داغ‌ترین آهنگ‌های کانتری قرار گرفتند. او همچمنین دارای گواهی‌نامه پلاتین سه گانه از انجمن صنعت ضبط آمریکامی‌باشد.

نیویورک تایمز در وصف سویفت نوشته‌است که او یکی از بهترین ترانه‌سراهای پاپ و در درجه نخست کانتری است، فردی عملگرا که بیشترین تماس با زندگی درونیش را نسبت به بزرگسالیش دارد. بر طبق نظر نیلسن سوند اسکن، سویفت بزرگترین هنرمند موسیقی از نظر فروش در سال ۲۰۰۸ در آمریکا بوده و فروش آلبوم‌های او بیش از ۴ میلیون نسخه بوده‌است. آلبوم‌های بی باکو تیلور سویفت درپایان سال ۲۰۰۸ شماره ۳ و ۶ فروش را به ترتیب با ۲٫۱ و ۱٫۵ میلیون عدد آلبوم بدست آوردند. «نیلسن سوند اسکن» از مجموع فروش آلبومهاش عنوان بهترین فروش یک موزیسین را به او داد. آلبوم بی باک از آوریل ۲۰۰۴ به‌مدت ۱۱ هفته پیاپی، شماره ۱ بیلبورد ۲۰۰بود. از سال ۲۰۰۰ تاکنون هیچ آلبوم دیگری این رکورد را به‌دست نیاورده‌است.

سویفت در سال ۲۰۰۹ از سوی مجلهٔ بیلبورد بعنوان هنرمند سال انتخاب شد. او اولین خواننده در تاریخ «نیلسن سوند اسکن» است که با دو آلبوم متفاوت در جدول ۱۰ آلبوم برتر سال قرار دارد. سویفت اولین خواننده زن در تاریخ موسیقی کانتری است که آلبومش شش هفته رتبه ۱ را در بیلبورد ۲۰۰ داشته‌است. سویفت اولین خواننده کانتری بود که ۲ میلیون دانلود اینترنتی از سه آهنگش انجام شده‌بود.

مجلهٔ فوربز در سال ۲۰۰۹ او را به‌عنوان ۶۹امین فرد مشهور پرقدرت با درآمد ۱۸ میلیون دلار انتخاب کرد. در سال ۲۰۱۰ سویفت با درآمد ۴۵ میلیون دلار جایگاه ۱۲ام فهرست فوربز را به‌خود اختصاص داد. در ژانویه ۲۰۱۰ «نیلسن سوند اسکن» او را در صدر لیست فروش دیجیتالی آهنگ‌ها با فروش ۲۸ میلیون تراک دیجیتالی قرار داد که در تاریخ موسیقی بی‌سابقه بوده‌است. او تاکنون موفق به فروش 20 میلیون نسخه آلبوم و 33 میلیون تک آهنگ در سراسر جهان شده است.

ابتدای زندگی

سویفت متولد ویومیسینگ، پنسیلوانیا است. او دختر اسکات و آندره‌آ سویفت است و یک برادر کوچکتر بنام آستین هم دارد. تیلور در مزرعه پرورش درختان کریسمس بزرگ شده که در خارج از ریدینگ، پنسیلوانیا قرار دارد. پدرش یک دلال سهام و مادرش زنی خانه داراست. هنگامی‌که او سال چهارم بود در مسابقات ملی شعر با یک شعر سه صفحه‌ای بنام «هیولایی در گنجه من» شرکت کرد و برنده شد. در ده سالگی او به اجراهایی در اطراف شهرش - رقابت‌های karaoke، فستیوال‌ها و نمایشگاه‌ها- پرداخت و همچنین شروع به نوشتن آهنگ کرد.وقتی که ۱۲ سالش بود او تمام تابستان را به نوشتن یک رمان ۳۵۰صفحه‌ای اختصاص داد، که هیچ وقت چاپ نشد. شروع فراگیری گیتار را از یک تعمیرکار کامپیوتر که به او نشان داد چطور می‌توان با سه آکورد بنوازد بود.بعد از آموختن آن او اولین شعرش بنام «خوشبختی تو» را نوشت. بیشترین تاثیر موسیقیایی را شنایا تواین بر روی سویفت گذاشت.ضمن آنکه افراد دیگری بر روی او تاثیر گذاشتند همچون لی آن ریمس، تینا ترنر، دالی پارتن و مادربزرگش. با اینکه مادربزرگش یک خواننده حرفه ای اپرا بود، اما ذائقه تیلور بیشتر به سمت موسیقی کانتری بود.در نوجوانی او علاقه و عشقش را نسبت به پاتسی سلین و دالی پارتن گسترش داد.

زندگی شخصی

تیلور سوئیف در سال ۲۰۰۸ با خواننده ی پاپ جو جوناس دوست شد که رابطه ی آنها در ماه اکتبر همان سال به پایان رسید. سوئیف در آهنگ "Forever & Always" از آلبوم "بی باک" نشان داد که جو جوناس قلب او را شکسته است. در سال ۲۰۰۹ شایعاتی مبنی بر رابطه ی او با تیلور لاتنر پخش شد. در اواخر سال ۲۰۱۰ او با جیک جیلنهال رابطه برقرار کرد که رابطه ی آنها در اوایل 2011 به هم خورد. همچنین حدس و گمان هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تیلور سوئیفت به جان مایر علاقه مند است و گفته شده که آهنگ "Dear John" از آلبوم "حالا صحبت کن" درباره ی جان میر است.

حرفه موسیقی

در یازده سالگی سویفت اولین سفرش را به نشویل انجام داد و امیدوار بود یک برنامه ضبط با نمایش و نوزیع آن و آواز خواندن با شعرهایش داشته باشد.او کپی هایی برای این کار انتخاب کرد اماآنها مورد قبول واقع نشدند.پس از بازگشت به پنسیلوانیا از او برای آواز خواندن در تورنمنت تنیس آزاد آمریکا دعوت شد. جاییکه تفسیر او از سرود ملی مورد توجه بسیار قرار گرفته بود.سویفت در سن ۱۲ سالگی شروع به نوشتن آهنگ و نواختن آن با گیتار ۱۲ سیمه کرد.او مرتبا به نشویل رفت و آمد میکردو آهنگهایی را با آهنگ نویسان محلی مینوشت. وقتی که ۱۴سالش بود خانواده اش تصمیم گرفتند به حومه شهر نشویل بروند.در این سن او به عنوان جوانترین فرد سراینده ملحق شده به شرکت Sony/ATV Tree publishing house بود.در ۱۵سالگی او از RCA Records بیرون آمد بعلت اینکه شرکت او را برای برنامه Artist development deal میخواست نگهدارد. بعد از اجراهایش در محل اجتماع آهنگ نویسان در نشویل بنام«کافه بلو برد، او توجه اسکات بورچتا را به خودش جلب کرد کسی که او را به شرکت بیگ ماشین رکوردز معرفی کرد.

آلبوم‌ها

  • تیلور سویفت (۲۰۰۶)
  • بی باک (۲۰۰۸)
  • حالا صحبت کن(۲۰۱۰)

۲۰۰۶-۲۰۰۷:تیلور سویفت Taylor Swift

Taylor Swift Album.jpg

او برای نخستین بار اولین آهنگش بنام «تیم مک گراو، که نوشتن آن را در خلال کلاس ریاضی در دبیرستان انجام داد را روانه بازار کرد که رتبه ششم را در مجله « هات کانتری سونگس » به دست آورد.موزیک ویدیو « تیم مک گراو » باعث دریافت جایزه " مهمترین پیشرفت ویدیوی سال " در اهدای جوایز CMT سال ۲۰۰۷ شد.او اولین آلبومش را که بنام خودش یعنی " تیلور سویفت " را در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۶ منتشر کرد.این آلبوم در هفته ی اول فروش خود با 39000 نسخه به فروش رسید. قابل ذکر است که این آلبوم موفق به کسب رتبه 1 در برترین آلبوم سبک کانتری در نمودارهای بیلبورد و رتبه 5 درBillboard 200 نیز شده و به مدت 8 هفته در بالای نمودار بهترین آلبوم های سبک کانتری قرار داشت. دومین آهنگ از آلبومش بنام «قطرات اشکی بر روی گیتارم در ۲۴ فوریه ۲۰۰۷ منتشر شد.این آهنگ رتبه ۲ را در « هات کانتری سونگس » و رتبه ۳۳ را در « بیلبورد هات ۱۰۰ »  بدست آورد.این آهنگ دوباره با یک رمیکس و ترکیبی از پاپ و کانتری پخش شد و رتبه ۱۳ را در « بیلبورد هات ۱۰۰ » و رتبه ۱۱ را در « بیلبورد پاپ ۱۰۰ » بدست آورد. در اکتبر ۲۰۰۷ تیلور جایزه " هنرمند/سراینده/سال " را از جشنواره " سرایندگان نشویل " را برد که عنوان جوانترین برنده این جایزه را از آن خود کرد. سومین آهنگش بنام «آهنک ما به مدت ۶ هفته رتبه ۱ را " کانتری چارتس" و رتبه ۱۶ را در « بیلبورد هات ۱۰۰ » و رتبه ۲۴ را در « بیلبورد پاپ ۱۰۰ » بدست آورد.

۲۰۰۷-۲۰۰۸:بی باک Fearless

TAYLOR SWIFT-FEARLESS.PNG

تیلور سویفت دومین آلبوم خودش را با نام «بی باک در 11 نوامبر 2008 توسط بیگ ماشین منتشر کرد سبک آلبوم کانتری پاپ بوده و در « بیلبورد 200 » رتبه اول را در آمریکا بدست آورد که در هفته اول, 592,000 نسخه از این آلبوم فروخته شد. این آلبوم بعدا به عنوان اولین آلبوم فروخته شده در بالای یک میلیون نسخه در سال 2009 شناخته شد. و همچنین موفق به کسب 4 جایزه گرمی از جمله تحت عنوان بهترین آلبوم سال نیز شد.

۲۰۰۸-۲۰۱۰:حالا صحبت کن Speak Now

Taylor Swift - Speak Now cover.png

حالا صحبت کن نام سومین آلبوم خواننده کانتری آمریکایی تیلور سوئیفت است. این آلبوم ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰ از طریق کمپانی "بیگ ماشین" منتشر شد. تیلور سوئیفت دو سال گذشته را بر روی این آلبوم کار کرده‌بودو در استودیو های مختلف ضبط شده بود. سوئیفت متن تمام شعر ها را خود گفته است و فضای کار نیز بمانند کارهای قبلی سوئیفت و متن ترانه ها نیز عاشقانه است. کاور آلبوم نیز در ۱۸ آگوست ۲۰۱۰ و از طریق مجله "یو اس ویکلی" رونمایی شد.

پس از انتشار، آلبوم نقد های اکثرا مثبتی دریافت کرد و توانست در صدر بیلبورد ۲۰۰ قرار گیرد. آلبوم در هفته اول منتشر شدنش، به فروش ۱٫۰۴۷٫۰۰۰ رسید و تمام ۱۴ کار آلبوم، در بیلبورد ۱۰۰تای برتر قرار داشتند. برترین آهنگ نیز، ترانه "مال من" بود که در رده سوم قرار گرفت.قابل ذکر است که در ماه دسامبر سال2011 سه میلیون و هشت صد هزار نسخه از این البوم در ایالت متحده آمریکا به فروش رسید و موفق به کسب پلاتین 3گانه از طرف انجمن صنعت ضبط آمریکا(RIAA)نیز شد.همچنین برنامه ریزی برای تور کنسرت های این آلبوم نیز صورت گرفته و در سال 2012 این تور به پایان خواهد رسید.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم فروردین 1391ساعت 22:11  توسط آیلین  | 

فول آلبومTaylor swift

Fearless 2008

01-Fearless

02-Fifteen

03-Love Story

04-Hey Stephan

05-White Horse

06-You Belong With Me

07-Breathe

08-Tell Me Why

09-You're Not Sorry

10-The Way I Loved You

11-Forever And Always

12-The Best Day

13-Change


Taylor Swift 2006

01-Tim Mcgraw

02-Picture To Burn

03-Teardrops On My Guitar

04-A Place In This World

05-Cold As You

06-The Outside

07-Tied Together With a Smile

08-Stay Beautiful

09-Should've Said No

10-(Mary's Song(Oh My My My

11-Our Song

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 17:11  توسط آیلین  | 

Click to view full size imageClick to view full size imageClick to view full size imageClick to view full size imageClick to view full size imageClick to view full size imageClick to view full size imageClick to view full size image


+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:56  توسط آیلین  | 

متن آهنگ بسیار زیبا ی eyes open رو براتون گذاشتم.

Taylor Swift – Eyes Open lyric:

Everybody’s waiting

Everybody’s watching

Even when you’re sleeping

Keep your ey-eyes open

A tricky thing

As yesterday we were just children

Playing soldiers

Just pretending

Dreaming dreams with happy endings

In backyards, winning battles with our wooden swords

But now we’ve stepped into a cruel world

Where everybody stands to keep score

Keep your eyes open

Everybody’s waiting for you to breakdown

Everybody’s watching to see the fallout

Even when you’re sleeping, sleeping

Keep your eyes open

Keep your eyes open

Keep your eyes open

So here you are, two steps ahead and staying on guard

Every lesson forms a new scar

They never thought you’d make it this far

But turn around, they’ve surrounded you

It’s a showdown, and nobody comes to save you now

But you’ve got something they don’t

Yeah you’ve got something they don’t

You’ve just gotta keep your eyes open

Everybody’s waiting for you to breakdown

Everybody’s watching to see the fallout

Even when you’re sleeping, sleeping

Keep your eyes open

Keep your eyes open

Keep your eyes open

Keep your feet ready

Heartbeat steady

Keep your eyes open

Keep your aim locked

The night goes dark

Keep your eyes open

Everybody’s waiting for you to breakdown

Everybody’s watching to see the fallout

Even when you’re sleeping, sleeping

Keep your eyes open

Keep your eyes open

Keep your eyes open

Keep your eyes open

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390ساعت 11:40  توسط آیلین  | 

عکس های عروسکی از هالیوودیا!!!

Taylor Swif  
 
Shakira

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند 1390ساعت 15:11  توسط آیلین  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم بهمن 1390ساعت 17:11  توسط آیلین  |